วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
เวลา 09:00 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรบเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด ในวันที่ 1-2 กันยายน ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566
เวลา 10:00 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566)

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
เวลา 13:30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุม การรายงานตัวชี้วัด X1 ระดับความสำเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
เวลา 09:10 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
เวลา 13:30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการเปิดการประชุม พิจารณาตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่ 6/2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 10:00 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานคณะกรรมการการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานประกอบการจัดสนนวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการการกำกับ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อพื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ตามโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้)จากนั้นบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย แนวทางแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ดี

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการการกำกับ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อพื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ตามโรงเรียนในสังกัด

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
เวลา 18:00 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
เวลา 10:00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
เวลา 07:00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลื่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการปฎิบัติงานที่เป็นที่ดี Best Practice และยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เวทีแลกเปลื่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ เสริมสร้างวิถีพุทธสุจริตคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
เวลา 08.20 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย นำบุคลากร สพม.หนองคายดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตากล่าวคำปฎิญาณเขตพื้นที่สุจริต และแลกเปลื่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย นำ ผอ.โรงเรียน,ครู และบุคลากรสังกัดสพม.หนองคาย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมตามหลักศีล 5 ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคายต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานแก่ผู้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
เวลา 06.30 น.


ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคายเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน 172 รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงเจริญพระชนมายุ 71 พรรษา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00น.

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่ 6/2566


วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.00น.

สพม.หนองคาย เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา


วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.20 น.

สพม.หนองคาย ขึ้นสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ทุกเช้าวันอังคารและทุกวันพระ


วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคายร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ


วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.10 น.

สพม.หนองคาย ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฎิญาณเขตพื้นที่สุจริต และแลกเปลื่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย


วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญถอดบทเรียนวิธีปฎิบัติที่ดี ผลการนำนโยบายสู่การปฎิบัติ ภายใต้โครงการวิจัยผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ


วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.30 น.

สพม.หนองคาย ร่วมประชุมรับคณะกรรมการ การคัดเลือกผลงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ​ ประเมินผล​ และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อคัดเลือก “ก.ต.ป.น.​ ต้นแบบ” ระดับประเทศ​ รุ่นที่​ ๒ เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. ๒๕๖๖


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดการแสดงมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้น (ไม้) ต่อทุนอนาคต เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน-นักศึกษาให้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน


วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.00 น.

สพม.หนองคายเข้าร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ” เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP)

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566
เวลา 10.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สัญจรฯ ครั้งที่ 9/2566 สพม.หนองคาย

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.10 น.

สพม.หนองคาย ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฎิญาณเขตพื้นที่สุจริต และแลกเปลื่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบ ภาค ค ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม หนองคาย นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดหนองคาย TO BE NUMBER ONEประเภทจังหวัด,สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และ สถานประกอบการในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติเสริมสร้างทักษะในการป้องกันจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.00 น.

สพม.หนองคายเข้าร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ”
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
เวลา 07.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย (Morning talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
เวลา 15.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคายเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย สะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิคชั้น ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟรอ์มเชื่อมโยงและบรูณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฑาของประชาชน

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคายเข้าร่วมการประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2566

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.20 น.

สพม.หนองคายดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตากล่าวคำปฎิญาณเขตพื้นที่สุจริต และแลกเปลื่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานใน

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ ลูกหนองคายประพฤติดีมีคุณธรรม”ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นายชนาวุธ ประทุมชาติ ผอ.โรงเรียนน้ำสวยวิทยา เป็นประธาน คณะกรรมการประเมินความพร้อมห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(Science Math and Technology : SMT)

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.00 น.

ดร.สาส์ลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการการตัดสินเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์ลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย ได้นำทีมศึกษานิเทศก์ นิเทศชั้นเรียน โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนเซิมพิทยาคม โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
และโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม ด้วยกระบวนการ PLC

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.00 น.

สพม.หนองคายเข้าร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ”เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
เวลา 07.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สัญจรฯ ครั้งที่ 8/2566 ตามโครงการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการปฎิบัติงานบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2566
เวลา 09.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย นำลูกเสือ/เนตนารี สังกัด สพม.หนองคายเข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนาม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย” ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสวนาโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบเปลื่ยนแปลงเชิงระบบด้วย นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
เวลา 09.30 น.

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมอบรมและเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสาจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566
เวลา 19.00 น.

นางฐิติพร เขมกรรม รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธาน วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เปิดโครงการอบรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมอบรมและเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสาจังหวัดหนองคายประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00 น.

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมอบรมและเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสาจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนในโครงการนี้

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 14.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการเรารักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ได้นำทีมศึกษานิเทศก์ นิเทศชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ PLC ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเทศ สร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00 น.

สพม.หนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยการสวมเสิ้อขาว และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 น.

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ของ สพฐ.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.)ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
เวลา 08.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายได้จัดเตรียมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566
เวลา 13.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์ลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2566 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
เวลา 16.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมการแถลงข่าวการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2023 สนามที่ 3 ณ จังหวัดหนองคาย”

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางกลไกการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส่ต้นแบบตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแผนปฎิรูปประเทศ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
เวลา 10.00 น.

ร้านหนังสือชีเอ็ด สาขาหนองคาย ได้มอบหนังสื่อและสื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสพม.หนองคายจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าบ่อ โรงเรียพานพร้าวโรงเรียนน้ำสวยวิทยา โรงเรียนฝาพิทยาคม โรงเรียนนาดีพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
เวลา 17.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายเป็นเจ้าภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสวดสาธยายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566
เวลา 09.30 น.

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการเปิดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน 4 กลุ่มงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 น.

โรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้จัด งานทอดผ้าป่าสามัคคี 46 ปี คืนสู่เหย้า น้ำสวยวิทยา

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

นางสาวอัจฉรา รองสวัสดิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานคณะกรรมการประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารได้นำนายภัทรกร สุทธจรรยา นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในจำนวน 4 คน ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 เข้าพบ นายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
เวลา 08.20 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รอง ผอ.สพม.หนองคาย นำบุคลากร สพม.หนองคายดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตากล่าวคำปฎิญาณเขตพื้นที่สุจริต และแลกเปลื่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

นายยุทธนา ศรีตะบุตรนายก อบจ.หนองคายพร้อมด้วยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบงบประมาณสนับสนุน “โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
เวลา 13.30 น.

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและจัดการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
เวลา 11.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย
แวะเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียน ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณป้ายชื่อ รร.ปากสวยพิทยาคม ระหว่างการเดินทางไปราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
เวลา 08.40 น.

เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) การสอบแข่งขัน ประจำเขตตรวยราชการที่ 10
ในการดำเนินการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566
เวลา 08.40 น.

ประชุมปฏิบัติการ กลั้นกรอง นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OIT ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและธรรมมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566
เวลา 09.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุม PA ผู้บริหารสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล และการนิเทศชั้นเรียน Active Learning
ด้วยกระบวนการ PLC ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย
เข้าร่วมการประชุม หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช
รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บึงหนองคาย”

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
เวลา 07.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย (Morning talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
เวลา 10.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
เวลา 10.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสพม.หนองคายได้เตรียมต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย นำโดยนายเอกอุดม สูหา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางมาติดตามและสังเกตการณ์

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
เวลา 06.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย มอบหมายให้นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
เวลา 14.00 น.

ประชุมแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามันธยมศึกษาหนองคาย ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00 น.

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนามรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา 13.30 น.

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดงานโครงการ
งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา 09.30 น.

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1
ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning)

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้เปิดรับสมัครสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมิน ITA ออนไลน์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองพร้อมมอบงบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มสหวิทยาเขตท่าบ่อ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.30 น.

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ประธานในพิธี “งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.00 น.

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนอคาย
นำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายของจังหวัดหนองคาย
ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย
พร้อมด้วยนายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย และคณะศึกษานิเทศก์
ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวันเปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียน ที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 น.

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมการอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.30 น.

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”และประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศหนุนเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.00 น.

ประชุมสร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สู่การปฏิบัติตามโครงการ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกต้้งสภาผู้แทนราษฎร”

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานการประชุม”บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย” ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
เวลา 08.00 น.

สพม.หนองคาย เข้าร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ”
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
เวลา 08.00 น.

สพม.หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
เวลา 09.00 น.

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566
เวลา 09.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายและผอ.โรงเรียนในสังกัด จัดประเพณีสืบสาประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2566 ทำบุญเลี้ยงพระ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รดน้ำดำหัว

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566
เวลา 08.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดกิจกรรม 5ส. ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
เวลา 11.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย
เป็นประธานการประชุม”บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย” ครั้งที่ 3/2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
เวลา 08.00 น.

ประชุมอบรมสร้างความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริต “ผลประโยชน์ทับซ้อน” และ”ประเมินความเสี่ยงการทุจริต” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
เวลา 08.00 น.

สพม.หนองคาย ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา กล่าวคำปฎิญาณเขตพื้นที่สุจริต และแลกเปลื่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
เวลา 08.00 น.

สพม.หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า”ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
เวลา 09.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
เวลา 09.30 น

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน และจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานประกอบการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
เวลา 09.30 น.

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สัญจรฯ
ครั้งที่ 2/2566 ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการปฎิบัติงานบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566
เวลา 09.30 น.

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่ 2/2566

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
เวลา 07.00 น.

ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี
เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคายได้รับเกียรติเป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
เวลา 10.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคายได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 น.

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสุทธินันท์ บุญมี ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.

สพม.หนองคายเข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้านภาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย รับมอบเกียรติบัตร องค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีคับที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13.30 น.

ประชุมชี้แจงการติดตาม ประเมินผล และพิจารณาร่างคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแบบติดตาม ประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00

ประชุมทางไลออนไลน์ (Conference) การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 10.00

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นผู้มอบพัดลมในการสนับสนุนกาชาดจังหวัดหนองคาย ในงาน”ฉลองอนุสาวรีย์ปราบห่อ

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 07.30

นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมในกิจกรรมสภากาแฟ (Morning take)
ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.30 น.

ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.00 น.

การอบรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชม ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย”

30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยมี นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ิเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา 09.30 น.

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตากล่าวคำปฎิญาณเขตพื้นที่สุจริต และแลกเปลื่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา 09.30 น.

พิธีวันสถาปนาครบรอบวันก่อตั้ง
โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
เวลา 10.00 น.

สพม.หนองคายเข้าร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ”
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
เวลา 08.00 น.

สพม.หนองคายเข้าร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ”
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น.

จัดประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
เวลา 11.30 น.

ประชุมครูสอนวิชาดนตรีร่วมหารือการจัดการ
แสดงในงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
เวลา 08.30 น.

ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาหนองคาย ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
เวลา 10.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดกิจกรรม 5ส. ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
เวลา07.30น.

กิจกรรมสภากาแฟ (Morning take) ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกับตำรวจทางหลวงหนองคาย เป็นเจ้าภาพ

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.

พิธีบรรพชาสามเณร ให้กับผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบททั้ง 99 คน ณ มณฑลพิธี วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จ.หนองคาย

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
เวลา 08.30 น.

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี
การศึกษา 2566