คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชานนท์ คำจันทร์
นางสาวพัฒน์รดา สนั่นเอื้อ
นางสาวสุรัสวดี ศรีกุล
นางทองประกา จุลปาน
นายธนะพล มาธิสุทธิ์
นางสาวจิดาภา วิเศษศิริ
นางสาวแว่นทิพย์ บุพศิริ
นางสาวสุภารัตน์ คำไสย
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล