คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล