คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นางพรทิพา นันตะสุข
นายวชิรดล คำศิริรักษ์
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
นายกิตติรงค์ บุญคง
นางสาวกัลยรัตน์ ไตรสูงเนิน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล