วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ การกำกับ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อพื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ตามโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย ได้แก่ สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ โดยมี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคม โรงเรียนเซิมพิทยาคม ตามลำดับ โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้