คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักจิตวิทยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการศึกษา