คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา