วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น.

ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 จากผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน