พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

2.เพิ่มความคล่องตัวรองรับความหลากหลายของการบริหารจัดการศึกษา

3.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

4.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5.บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 6.สร้างขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ