วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการการกำกับ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อพื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ตามโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย ได้แก่ สหวิทยาเขตเทสรังสี โดยมี โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม โรงเรียนสังคมวิทยา โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม โรงเรียนพานพร้าว โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ตามลำดับ โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้