คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นักวิชการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ครูธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล