คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ครูธุรการ