พิธีเปิดและมอบนโยบายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

พิธีเปิดและมอบนโยบายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ประชุมConferences ประชุมConference โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ฯ

ประชุมConference โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ฯ