การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)

 ข้อมูลพื้นฐาน 
การประชาสัมพันธ์
การบริหารงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริต