รายงานการเงินจากระบบ  GFMIS / 2562

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน
4.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 
5.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม

6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน
7.การเเสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน


รายงานการเงินจากระบบ GFMIS / 2563 

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม
4. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม

5. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์
6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม
7.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน
8.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม
9.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน
10.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม
11.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม
12.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน
13.การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน


รายงานการเงินจากระบบ GFMIS  / 2564

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม
4. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 
5. รายงานการเงินจากระบบ GFMAIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์
6. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม
7. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน
8.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม
9.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน
10.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม
11.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม
12.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน
13.การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน

รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai / 2565

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม
4.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม
5.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์
6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม
7.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เมษายน
8.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม
9.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิถุนายน
10.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม
11.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม
12.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กันยายน
13.การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน

รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai / 2566

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม
4.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม
5.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์
6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม
7.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน
8.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม
9.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน
10.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฏาคม
11.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม