การเงินจากระบบ New GFMIS Thai / 2567

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม
4.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม
5.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์
6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม

รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai / 2566

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม
4.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม
5.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์
6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม
7.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน
8.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม
9.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน
10.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฏาคม
11.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม
12.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน
13. การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 

รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai / 2565

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม
4.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม
5.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์
6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม
7.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เมษายน
8.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม
9.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิถุนายน
10.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม
11.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม
12.รายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กันยายน
13.การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS  / 2564

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม
4. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 
5. รายงานการเงินจากระบบ GFMAIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์
6. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม
7. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน
8.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม
9.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน
10.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม
11.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม
12.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน
13.การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายงานการเงินจากระบบ GFMIS / 2563 

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม
4. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม

5. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์
6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม
7.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน
8.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม
9.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน
10.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม
11.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม
12.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน
13.การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563


 

รายงานการเงินจากระบบ  GFMIS / 2562

1.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน
2.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม
3.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน
4.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 
5.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม

6.รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน
7.การเเสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562