เกียรติบัตรโครงการวิจัยผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน และนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย