คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล