สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 10:00 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานคณะกรรมการการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานประกอบการจัดสนนวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการการกำกับ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อพื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ตามโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้)

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการการกำกับ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อพื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้