รายงานการประชุมบุคลากรสพม.นค ในสังกัด

   รายงานการประชุมบุคลากรสพม.นค ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕